Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Lekker Puur Voedingsadvies (hierna ook wel te noemen: opdrachtnemer) en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Lekker Puur Voedingsadvies inroepen.

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen op telefoonnummer 06-55020319 of een e-mail sturen naar: info@lekkerpuurvoedingsadvies.nl.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan. Bij niet tijdig geannuleerde afspraken worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht.

Rapportage

Voor een voedingsadvies is een (schriftelijke) verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) niet verplicht. Indien u wel een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Zo nodig kan er in overleg met u tussentijds gerapporteerd worden.

Tariefstelling

De tarieven van opdrachtnemer zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordien na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Betaling

Nota’s van opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. De opdrachtnemer is gerechtigd na het verlenen van diensten en het uitblijven van betaling verdere diensten op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden.

Bij het uitblijven van betaling, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

Lekker Puur Voedingsadvies is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een betalingsherinnering gestuurd worden.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van opdrachtnemer bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de opdrachtnemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht dat met de opdrachtnemer te bespreken. Er zal dan worden gekeken naar een gezamenlijke oplossing, als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wenst. Mijn standpunt is namelijk dat we altijd samen kunnen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Opdrachtnemer handelt conform deze wetgeving.